Projects

Overview of some of NR's projects

To see a smaller range of projects within a department or research area, check the appropriate boxes. If several boxes are selected, then the selected projects satisfies at least one of the boxes in the selected column(s).

Project filter

Pages

E-MAN

Emergency Management pilot project

Every year thousands of lives and tens of billions of dollars are lost in accidents and disasters caused by sudden natural phenomena and man-made situations around the world. Natural disasters are inevitable, but much can be done to reduce causalities and economic loses if a warning about an imminent life threatening event is provided, and updated information during the accident or disaster progress is made available.

e-Me – Inclusive Identity Management in New Social Media

The demand for simple and accessible use of electronic services has often been ignored due to security and privacy concerns. There is a growing need for easy-to-use, accessible and universally designed authentication mechanisms. This is also the case for the new social media. Use of these systems often requires that the user authenticates herself through a sometimes tedious and complex process of registration. Many security features are difficult to use for most people. For people with disabilities they may be impossible to use.

e-Me – Inkluderende identitetsforvaltning

Målsetningen i e-Me prosjektet var å bidra med ny kunnskap for å gjøre identitetsforvaltning og autentiseringsmekanismer mer brukervennlig og tilgjengelig, men uten å svekke kravene til personvern og sikkerhet. Bakgrunnen for prosjektet er at en betydelig andel av befolkningen opplever at innlogging og håndtering av passord er lite tilgjengelig og brukervennlig, og at problemet er økende i takt med økningen i antall tjenester som krever innlogging med passord. F. eks.

e-Valg 2011 Kom – Evaluering av kommunestyre- og fylkestingsvalget

Evaluering av e-valg 2011 viser at velgere med funksjonsnedsettelse ønsker e-valg som et supplement til stemmegivning i et valglokale. Velgere i 10 forsøkskommuner hadde anledning til å bruke e-valg som et alternativ til stemmegivning i valglokalet ved fylkes- og kommunevalgethøsten 2011. Basert på observasjoner og intervjuer mer velgere med funksjonsnedsettelse er en av konklusjonene som er presentert i en evalueringsrapport til Kommunal- og regionaldepartementet at det er et ønske e-valg. En av konklusjonene er også at løsningen ikke kan beskrives som universelt utformet.

e-Valg 2011 Pro – Evaluering av prototyper

Prosjektets mål var å evaluere brukervennlighet og tilgjengelighet av prototyper fra fem ulike leverandører, og i to utviklingsiterasjoner.

Dette ble gjennomført på flere komplementære og utfyllende måter, inklusive ekspertgjennomgang, brukertesting med personer med nedsatt funksjonsevne (24 deltakere med ulike evner og evnedefisitter, som f.eks. nedsatt syn, hørsel, bevegelse og kognisjon), samt tekniske (automatiske og semi-automatiske) tester for å evaluere i hvilken grad standarder ble fulgt.

EEG-monitorering

I prosjektet skal blinde- og svaksynte bruke appen Travel Companion til Next Signal AS. I tillegg til å spørre brukeren om hvordan appen fungerte bruker vi en EEG-hette som måler hjerneaktivitet, elektroencefalografi. Vi skal undersøke om dataene fra hjerne kan avdekke om brukeren opplever problemer eller utfordringer. Vi skal samle inn data fra hjernen og sammenstille disse dataene med det brukeren selv forteller oss. Dette siste er den mest vanlige metoden i brukerundersøkelser, men ikke den eneste som kan brukes til å måle brukeropplevelser.

Effects of Universal Design

The aim of this project is to develop a set of methods to measure the commercial effects when universal design (UD) is deployed during the development of ICT solutions. We view universal design as both a goal and a process, and the challenge here is to find out what methods can be used to conduct cost benefit analyses regarding UD, and how they should be applied. The long-term goal of our effort is to prepare a large-scale up-follower.

Efficient search for biomedical information

Document collections resulting from searches in e.g. the PubMed literature are often so large that some organization of the returned information is necessary. Clustering is an efficient tool for organizing search results. To help the user to decide how to continue the search for relevant documents, the content of each cluster can be characterized by a set of representative key words or cluster labels.

Effitac – Efficient Technical Accessibility Evaluations

I Effitac-prosjektet ser vi på verktøy som brukes for å evaluere tilgjengelighet på web på en automatisk eller semiautomatisk måte. Det finnes mange ulike verktøy for utviklere og testere, og vi skal skaffe oss en oversikt over disse og utrede deres styrker og svakheter. Vi skal videre se på selve testprosedyren og hvordan og når verktøyene kan brukes på en tilnærmet optimal måte.

Som at sidespor vil vi også holde et øye med Automated WCAG Monitoring Community Group.

Pages