e-Valg 2011 Kom – Evaluering av kommunestyre- og fylkestingsvalget

e-Valg 2011 Kom – Evaluering av kommunestyre- og fylkestingsvalget

Evaluering av e-valg 2011 viser at velgere med funksjonsnedsettelse ønsker e-valg som et supplement til stemmegivning i et valglokale. Velgere i 10 forsøkskommuner hadde anledning til å bruke e-valg som et alternativ til stemmegivning i valglokalet ved fylkes- og kommunevalgethøsten 2011. Basert på observasjoner og intervjuer mer velgere med funksjonsnedsettelse er en av konklusjonene som er presentert i en evalueringsrapport til Kommunal- og regionaldepartementet at det er et ønske e-valg. En av konklusjonene er også at løsningen ikke kan beskrives som universelt utformet.

Forsøk med internettvalg

Høsten 2011 kunne velgere i 10 utvalgte kommuner stemme over internett hvis de ønsket det. Dette gjald i forhåndsstemmeperioden som startet 10 august og varte til og med 9. september 2011.  Valgdagen var 12. september. Velgeren kunne benytte sin egen PC, bruke MinID, Buypass eller Commfides til å logge seg på e-valg. Når man etter å ha valgt parti, eller parti og personstemmer, og klikket på "Send stemmeseddelen" ble stemmen avgitt via Internett. Velgeren fikk deretter en sms med en kode for det partiet vedkommende hadde stemt på. På velgerens valgkort stod kodene for de ulike partiene. Hvert valgkort hadde unike koder slik at koden i sms´n bare kunne forstås av denne ene velgeren. Mer informasjon finnes på nettsidene til Kommunal- og Regionaldepartementet, se http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/prosjekter/e-valg-2011-prosjektet.h...

Evalueringen

Norsk Regnesentral evaluerte sammen med Institutt for samfunnsforskning, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Uni Rokkansenteret og Universitetet i Oslo forsøket med Internettvalg. Prosjektet ble avsluttet oktober 2012.

Delprosjekt om tilgjengelighet

Et av hovedspørsmålene i evalueringen er i hvilken grad e-valg kan brukes og er tilgjengelig for alle borgere. Personer med nedsatt funksjonsevne skal ha lik rett og mulighet til å delta valg, både på tradisjonell måte og ved elektronisk valg. Norsk Regnesentral har evaluert i hvilken grad løsningen oppfyller krav om universell utforming, det vil si at løsningen skal være tilgjengelig og brukervennlig for alle grupper. Spesielt har vi vurdert om løsningen er brukervennlig for personer med nedsatt funksjonsevne, slik som nedsatt syn, hørsel, bevegelse eller kognisjon. Evaluering skal også få frem synspunkter og holdninger til e-valg, og i hvlken grad e-valg er ønsket av velgere med funksjonsnedsettelse.

Velgerne som deltok logget seg på en kopi av e-valgsløsningen med egen PC og egne hjelpemidler. Evalueringen og konklusjonene er basert på observasjoner og samtaler med 30 deltakere i tre av forsøkskommunene. Konklusjonen er at e-valg slik innloggingen og løsningen var i 2011 ikke kan beskrives som universelt utformet. For noen var ikke løsningen tilgjengelig med de hjelpemidlene som velgeren selv brukte. Det er samtidig viktig å legge til at mange av deltakerene gav uttrykk for at de ønsket e-valg, at de ved e-valg kunne stemme uten å måtte ha hjelp fra andre noe som ikke alltid er tilfelle i et valglokalet. Noen sa at e-valg gir en opplevelse av å stemme fritt og uavhengig.

For mer informasjon, se kapittel 4 i evalueringsrapporten (PDF).

Nye forsøk med e-valg?

Det er kommuner som ønsker dette, men det er ikke bestemt at det skal gjøres nye forsøk i Norge med e-valg. Hvis det skal gjøres nye forsøk er et av spørsmålene hvordan man kan gjøre e-valgløsningen universelt utformet. Kommunal- og regionaldepartementet KrD har på denne bakgrunn signert rammeavtale med NR slik at NR også i fremtiden kan gjøre prosjekter for KrD om e-valg.

Publications

Fuglerud, Kristin Skeide; Tjøstheim, Ingvar. E-valg, tilgjengelighet og personer med nedsatt funksjonsevne. In: Evaluering av forsøket med e-valg 2011. Institutt for samfunnsforskning. (ISBN 10.1007/978-3-642). pp 85-157. 2012. Full-text 

Fuglerud, Kristin Skeide. Brukervennlighet og tilgjengelighet i e-valg. Noen eksempler og erfaringer. Software 2012; Den Norske Dataforening, Oslo, 08.02.2012.

Fuglerud, Kristin Skeide; Tjøstheim, Ingvar. Enkelt E-valg? Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning. 16.09.2011. Full-text 

Fuglerud, Kristin Skeide; Røssvoll, Till Halbach. An evaluation of Web-based voting usability and accessibility. Universal Access in the Information Society (ISSN 1615-5289). 11(4) pp 359-373. doi: 10.1007/s10209-011-0253-9. 2012. Review 

Halbach, Till; Fuglerud, Kristin Skeide; Dale, Øystein; Solheim, Ivar; Schulz, Trenton. Usability and Accessibility Evaluation of the Upcoming Norwegian E-Vote Solution. Ukjent pp 156-167. 2010. Institutional archive