Projects

Overview of some of NR's projects

To see a smaller range of projects within a department or research area, check the appropriate boxes. If several boxes are selected, then the selected projects satisfies at least one of the boxes in the selected column(s).

Project filter

Pages

ASSET – Adaptive Security for Smart Internet of Things in eHealth

The ASSET project develops risk-based adaptive security methods and mechanisms for Internet of Things (IoT) in eHealth that increase security to an appropriate level and adapt to the dynamic changing conditions of IoTs, technologies that provide many benefits to the improvement of eHealth.

Atomurix: Pålitelig alders- og opphavsmerking av langtidslagret data på film

Atomurix-prosjektet skal utvikle en løsning på et globalt problem: Hvordan kan vi stole på de digitale dataene vi omgir oss med og etterlater til kommende generasjoner? Dette problemet skal løses ved å legge inn en unik og nyskapende merking av selve lagringsmediet i Piql AS løsning for langtidsbevaring av digitale data. Det unike merket vil kunne leses av i fremtiden og brukes til å øke tilliten til at dataene som er lagret er hva de utgir seg for, dvs. at de er autentiske.
 

AvalRS - Detection of avalanches from satellite

AvalRS aims at demonstrating that such a service is possible and that it will provide decision support during avalanche imposed road closures, and to help validate the issued avalanche forecasts.

Avkastninger på universell utforming av IKT

I dette prosjektet ønsker vi å studere avkastning på investeringer i universelt utformede IKT-løsninger ved å se på tre aspekter: Kostnader (timer, ressurser etc), oppnådd universell utforming og opplevd brukeropplevelse. Målet med prosjektet er å vise sammenhengene mellom investeringer (kostnader og oppnådd universell utforming) og avkastning (opplevd brukeropplevelse) fra et data- og økonomi-perspektiv.
 

Basel II og totalrisikomodellering

Hovedprinsippet bak Basel II-regelverket for kapitaldekning er at finansinstitusjoners faktiske risiko skal måles mer presist. Dette betyr mer avansert bruk av statistisk modellering både for store og mindre finansinstitusjoner. Hovedfokuset i Basel II er på kredittrisiko og operasjonell risiko, men finansinstitusjonene skal også ta stilling til om de er tilfredsstillende kapitalisert i forhold til bankens totale risiko (ICAAP).

Bedre oversikt over dokumentsøk

Dagens søkemotorer har i stor grad fokusert på raske søk og en mest mulig uttømmende liste av rangerte treff. Med den stadig økende informasjonsmengden betyr dette ofte veldig lange lister med resultater, der de færreste ser på særlig mer enn de 10-20 første treffene. For privatbruk kan dette kanskje være tilstrekkelig, men for en bruker i en bedrift som skal skaffe seg kunnskap om et tema, gir en lang liste med treff ingen god oversikt.

Bedriftsundersøkelsen

NAV gjennomfører bedriftsundersøkelsen to ganger årlig for å få en oversikt over behovet for arbeidskraft innen ulike næringer. Et utvalg bedrifter blir blant annet spurt om de har problemer med å rekruttere arbeidskraft, hvilke yrker bedriften mangler arbeidskraft og hvorvidt dette skyldes at det ikke har vært et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. Basert på svarene fra utvalget kan mangelen i Norge estimeres. Dette gjøres ved hjelp av en matematisk modell utviklet ved NR. Modellen estimerer mangelen på arbeidskraft fordelt på geografiske områder, næringer og de ulike yrkene.

Pages