Archived publication

Archived publication

XML in Tool Integration

Zhang, Xiuhua

January 01, 2001

DART

  • Areas: system integration
  • Keywords: XML, tool Integration
  • Page(s): 16
  • Title: XML in Tool Integration
  • Author(s): Zhang, Xiuhua
  • ISBN: 82-539-0478-9
  • Published date: January 01, 2001