Verdsettelse av forpliktelser for Solvens II

Verdsettelse av forpliktelser for Solvens II

I løpet av de neste par årene skal det innføres et nytt regelverk for forsikringsbransjen i Europa kalt Solvens II. Målet med det nye regelverket er at det skal gi økt beskyttelse for forsikringstakerne, samt at det skal bedre stabiliteten i finansmarkedene.

Solvens II-regelverket vil medføre behov for tilpasninger av forsikringsselskapenes modeller, både for aktivapostene og for verdsettelse av forpliktelsene. Innføringen av en markedsbasert verdsettelse av både eiendeler og forpliktelser øker volatiliteten på egenkapitalen til selskapene. Forsikringsselskapene må derfor styrke både sin reelle risikostyring og sin evne til fortløpende å overvåke den faktiske solvensen.

NR har de siste årene samarbeidet med SpareBank 1 Livsforsikring om å utvikle metodikk for verdsettelse av de forsikringstekniske avsetningene. Kort fortalt beregnes beste estimat for forsikringstekniske avsetninger ved å ta forventet nåverdi av fremtidige kontantstrømmer. I beregningene må en hensynta garanterte ytelser, forventet overskuddstildeling til kundene, samt verdien av avgitte garantier. De fleste av størrelsene som inngår i nåverdiberegningene er ukjente i framtiden. Ved hjelp av simuleringsbasert metodikk beregner derfor også programmet NR har utviklet usikkerheten rundt verdien av de forsikringstekniske avsetningene.

Foto: photos.com