Språkopplæring av minoritetsspråklige barn med robotteknologi

Språkopplæring av minoritetsspråklige barn med robotteknologi

To barn som er interessert i roboten Lennie

Dette forprosjektet har som visjon at man kan ta i bruk sosiale roboter på en metodisk og systematisk måte i barnehagenes pedagogiske arbeid med minoritetsspråklige barn, slik at en høyere andel av barna behersker norsk når de starter på skolen. Det tas utgangspunkt i forskningsbaserte pedagogiske metoder for språkopplæring blant førskolebarn. Bruk av robotene må tilpasses slik at de kan inngår i samspillet mellom barn, spesialpedagog/barnehagepersonale og foreldre. 

Ordforråd og begrepsforståelse er grunnlaget for å lære og den viktigste språkstimuleringen skjer før seksårsalder. Elever som mangler grunnleggende norskkunnskaper kan bli hengende etter sine jevnaldrende allerede ved skolestart både når det gjelder språkferdigheter og generelle skolefaglige ferdigheter. Det ser ut til å være svært vanskelig å ta igjen dette forspranget. Forprosjektet vil utforske på hvilke måter roboter kan supplere og inngå i språktreningen.

Det overordnede målet for forprosjektet er å legge grunnlag for hovedprosjekt om bruk av robotteknologi som et innovativt og effektivt virkemiddel i språkopplæring av minoritetsspråklige barn i barnehagealder. Dette skal skje gjennom kunnskaps- og nettverksbygging, samt ved å foreta en avgrenset utprøving. I Norge har bruk av sosiale roboter i hittil ikke vært brukt i opplæring.

Prosjektideen kommer fra Bydel Grorud, og prosjektet mottar støtte fra FORKOMMUNE-programmet i Norges Forskningsråd.

Høsten 2016 hadde 45 prosent av barna som begynte på skolen i Groruddalen behov for ekstra norskspråklig støtte for å kunne følge ordinær undervisning. Ambisjonen er å innlemme arbeidet i Groruddalssatsingen. 

 

Research areas

  Project period

  september 2017 - mars 2018
  Department

  Partners

  Bydel Grorud

  Innocom AS/ Blue Ocean Robotics Norway AS

  Norsk Regnesentral