Robust estimering av ekstreme flomhendelser i Norge

Robust estimering av ekstreme flomhendelser i Norge

Siden vannkraft utgjør om lag 95 %Hønefossen under 20.årsflommen i juli 2007. av kraftproduksjonen i Norge, er ekstremflom en trussel mot vår forsyningssikkerhet. Norges Forskningsråd, Energi Norge og kraftbransjen har derfor gått sammen med forskere fra NVE, NTNU, UiO, Meteorologisk institutt og NR for å komme fram til metoder for bedre flomestimering i Norge. Dette vil gi bedre grunnlag for vurdering av nødvendige tiltak for eksisterende og nye dammer og annen infrastruktur.

Flomberegninger gjøres i dag på to forskjellige måter som begge har modellmessige og operative utfordringer: flomfrekvensanalyse og nedbøravløpsmodellering. I flomfrekvensanalyse estimeres størrelsen og hyppigheten av en flom ved hjelp av observert vannføring. Ved flomberegninger knyttet til dammer er det viktig med gode estimater på ekstreme flommer som 500 eller 1000-årsflommen. En 500-årsflom opptrer i gjennomsnitt hvert 500 år.

Innenfor dette prosjektet samarbeider NR med NVE på en av prosjektets fire arbeidspakker med å utvikle nye metoder for statistisk flomfrekvensanalyse. De regionale modellene som benyttes per i dag ble utviklet for over 15 år siden og mangler dermed informasjon om flommene de siste 15 årene. Dagens statistiske modeller tar heller ikke i bruk informasjon om store flomhendelser langt tilbake i tid. Vi har som mål å utvikle et robust rammeverk for estimering av flomstørrelser hvor usikkerhetsanslag er inkludert i beregningene.

Prosjektet varer over fire år fra 2014-2017 og er finansiert av Norges Forskningsråd (40 %) og kraftbransjen (60 %).

Oppstartseminar til prosjektet, 7.-8. mai 2014 i Oslo.

 

Rapporter

Hisdal, Hege; Thorarinsdottir, Thordis Linda; Alfredsen, Knut; Lawrence, Deborah; Lundquist, Dan; Løland, Anders; Midttømme, Grethe Holm; Tveito, Ole Einar; Wilson, Donna. Status for og veier til bedre flomestimering i Norge. NR-notat SAMBA/23/13. pp 39. 2013. Full-text.