Scenarier ‒ universell utforming og veien mot 2025

Scenarier ‒ universell utforming og veien mot 2025

Veiskilt med piler som går i tre ulike retningerStortinget og regjeringen vil vite hvordan vi kan nå målet om et universelt utformet Norge innen 2025. Teknologiutviklingen går raskere enn noen gang. Eldrebølgen nærmer seg. Er det mulig å skape et samfunn som er genuint universelt utformet? Hvordan kan vi fastslå at målet faktisk er nådd? Hvilke muligheter og utfordringer ligger foran oss?

På oppdrag fra Deltasenteret i Bufdir og sammen med Dietz Foresight, har vi derfor gjennomført en scenarioprosess. I samarbeid med et førtitalls kunnskapsrike og engasjerte personer utforsket vi handlingsrommet for å utvikle et universelt utformet samfunn. Prosjektet var ett av tiltakene i Regjeringens handlingsplanen for universell utforming 2015-2019. Målet med scenarioprosessen var å bidra til nytenkning, og få frem nye innfallsvinkler til hva som skal til for å løse felles utfordringer.

Vi har jobbet med scenarier og veikart som praktiske verktøy for å tenke langsiktig og systematisk. Hvordan kan vi bygge ned eksisterende barrierer og samtidig foregripe nye? Hva skal til for å utnytte mer av det store potensialet for innovasjon og næringsutvikling med utgangspunkt i universell utforming? Hvordan forsterke samhandlingen blant kommuner og andre aktører som har ansvar for universell utforming? Hvilke nye store grep kan det være behov for? Resultatene oppsummeres i rapporten Handlingsrom for et universelt utformet samfunn som kan brukes av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), Deltasenteret i Bufdir og andre interesserte, i arbeidet med å utvikle nye strategier og planer.

Scenariegruppen har bestått av en rekke nøye utvalgte ressurspersoner fra interessegrupper, fagmiljøer og forvaltningen. Scenarieprosessen ble tilrettelagt og ledet av et team med erfarne forskere og konsulenter fra Norsk Regnesentral (Kristin Skeide Fuglerud og Ivar Solheim) og Dietz Foresight AS (Jan Dietz).

I tillegg til å beskrive hva som ble tenkt og gjort i prosessen, inneholder rapporten en oppsummering av felles erkjennelser og konklusjoner, samt forfatternes råd og vurderinger. I rapporten finner man også tre tankevekkende scenarier som ble laget i prosessen. Scenariene er ikke framskrivinger eller spådommer. De skal sette oss på sporet av hvilke faktorer som kan være avgjørende for utviklingen framover. Ingen kan si nøyaktig hva fremtiden vil bringe, men scenariene viser noen av utfordringene og mulighetene som ligger foran oss.

Nedenfor vises illustrasjoner av de tre framtidsscenariene som man kan lese i rapporten. Illlustrasjonene er utarbeidet av Tibe på oppdrag fra Deltasenteret i Bufdir. 

Illustrasjon av scenariet Universell omstilling laget av www.tibe.no

Illustrasjon av scenariet Universelle illusjoner laget av www.tibe.no

Illustrasjon av scenariet Universell strigling laget av www.tibe.no

Latest project news

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har offentliggjort rapporten Handlingsrom for et universelt utformet samfunn. Rapporten skisserer flere aktuelle fremtidsscenarier for universell utforming og tar opp spørsmålet om hvordan handlingsrommet for et universelt utformet samfunn ser ut.

Updated date: Tuesday, December 13, 2016 - 11:13

Den siste av tre samlinger med scenariegruppen er nå gjennomført.

Nå vil prosjektgruppen bearbeide alle innspill og oppsummere dette i en rapport. 

Rapporten skal lanseres i løpet av høsten 2016. 

Bilde fra samling 2 på Norsk Regnesentral

Updated date: Tuesday, June 21, 2016 - 12:54

Det ble jobbet med drivkrefter og trender som påvirker utviklingen og kategorisering av drivkreftene som sikre og usikre. Drivkreftene ble så kombinert i såkalte aksekors, som etterhvert skal utgjøre byggestener i scenariene. 

Updated date: Wednesday, June 1, 2016 - 14:15

Project period

Februar - september 2016
Department

Financing

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) v/Deltasenteret

 

Partners