MEDAKTIV - Digital helseinformasjon: innbyggerdeltakelse, aktiv medvirkning og potensiale for innovasjon

MEDAKTIV - Digital helseinformasjon: innbyggerdeltakelse, aktiv medvirkning og potensiale for innovasjon

Bilde av en eldre person som sitter foran en PC med pilleeske i hånda

I Medaktivprosjektet ble det utviklet en funksjonsbeskrivelse for et digitalt innbyggerverktøy for medisinhåndtering. 

Funksjonsbeskrivelsen inngår i forberedelser til en innovativ anskaffelse av et verktøy for digital legemiddelhåndtering for alle.

Den underliggende ideen er å gjøre innbyggerne bedre i stand til å ivareta sin egen helse gjennom god og oppdatert helseinformasjon. Funksjonsbeskrivelsen omfatter blant annet krav til funksjonalitet, brukskvalitet, universell utforming, sikkerhet og personvern.

For å sikre at innbyggernes behov og ønsker vektlegges, var det sentralt med brukermedvirkning i utarbeidelsen av funksjonsbeskrivelsen. Vi var derfor dialog med ulike aktører og brukergrupper som kunne ha interesse av eller påvirkes av en slik tjeneste. 

Det ble utviklet kunnskap om brukerbehov og hvordan engasjere, styrke og heve helsekompetanse ved hjelp av IKT. Dette kan ha overføringsverdi til eksisterende og nye digitale innbyggertjenester.

 

 

 

Project period

mai 2017 - mai 2018
Department

Financing

Medaktiv er et forprosjekt støttet av Regionale Forskningsfond, region Hovedstaden

Partners

Ullensaker kommune er prosjekteier og har prosjektledelsen i samarbeid med Universitetet i Oslo, Institutt for Helse og samfunn. I tillegg deltar Norsk E-Helse AS, Akershus Universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi, og Norsk Regnesentral.