Capable - innbyggerstyrt digital helseinformasjon

Capable - innbyggerstyrt digital helseinformasjon

I CAPABLE prosjektet skal vi utforske hvordan innbyggerne kan nyttiggjøre seg egne helseopplysninger for å fremme egen helse og mestre egen sykdom. Dette vil vi gjøre gjennom å utvikle, prøve ut og evaluere en digital prototype for å håndtere informasjon om medisiner, ernæring og koordinering av helsetjenester.

Utvikling av en app for innbyggerne

CAPABLE skal utvikle en prototype der innbyggeren skal kunne samle, supplere og styre mer av egen helseinformasjon. Dette skal skje i tett dialog med sentrale brukergrupper. VI skal lage et verktøy som tilfredsstiller krav om universell utforming, og denne prototypen vil prøves ut sammen med ulike brukere.

Prototypen skal gi innbyggeren mulighet til å være en aktiv aktør, og benytte informasjonen slik de ønsker eller ser behov for. Vi vil undersøke hvilke muligheter verktøyet kan gi til aktivt å benytte informasjon om egen helse, styrke egen helseforståelse (eHealth literacy), samtidig som personvern, sikkerhet og konfidensialitet ivaretas.

Prototypen vil fokusere på informasjonshåndtering om medisinering, ernæring og koordinering av helsetjenester. Dette er områder der informasjon viktig, men sammensatt. Dette er også områder der mange velger å få bistand fra pårørende eller andre tillitspersoner. Dialog om informasjonen mellom bruker og pårørende, og mellom bruker og helsetjenesten er viktige perspektiver i CAPABLE.

Prosjektet skal utforske hvordan innbyggeren i større grad kan nyttiggjøre seg helserelatert informasjon. Vi vil undersøke hvordan innbyggeren kan samle relevant helseinformasjon fra eksisterende systemer, supplere og legge til egne opplysninger, og aktivt bruke denne helseinformasjonen. Innbyggeren skal få velge hvem man vil dele informasjonen med, og samtidig sikre at essensiell informasjon alltid er tilgjengelig, og til aktiv bruk i dagliglivet. Arbeidet bygger bl.a. på de regionale forsknings- og innovasjonsprosjektene APPETITT og MEDAKTIV.

Partnere

 

 

Project period

2018-2021

Financing

CAPABLE er et offentlig sektor innovasjonsprosjekt, finansiert av HELSEVEL-programmet i Norges Forskningsråd.